Regulamin komunikacji internetowej w zakresie realizacji usług

Regulamin komunikacji internetowej w zakresie realizacji usług

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Zleceniobiorca/Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://bakjanusz.pl, zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z,
 • Strona– strona internetowa dostępna pod adresem https://bakjanusz.pl,
 • Zleceniodawca – Polskie Centrum Multidyscyplinarne Janusz BĄK, ul. P. Wiszniewskiego 1/30, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 554 110 89 64.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Zleceniodawca prowadzi usługi treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Zleceniobiorcy/Klienta usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy/Klienta.
 3. Do dokonania usługi za pośrednictwem Strony oraz do korzystania z wykonanych usług za pośrednictwem Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • standardowe oprogramowanie biurowe,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 3. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Zleceniodawca świadczy na rzecz Zleceniobiorcy/Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Zleceniodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych podanych na stronie www Zleceniodawcy; zakładka: OFERTA.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Zleceniodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Zleceniodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Klient powinien poinformować Zleceniodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@bakjanusz.pl

W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Zleceniodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu danej usługi, Klient musi podjąć czynności zawarte na stronie www. Zleceniodawcy; zakładka PORADNIK KLIENTA OD A DO Z → podstrona: Procedury realizacji usług:
 • przejść przez kolejne kroki procesu składania zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i składając stosowne oświadczenia,
 • ostatecznie złożyć zamówienie i dokonać opłaty za usługę.
 1. Płatność realizowana jest wg procedur zawartych w ww. podstronie.

Po skutecznym dokonaniu płatności, Klientna własne życzenie otrzymuje potwierdzenie o wpłynięciu środków na wskazane konto, co oznacza jednocześnie rozpoczęcie prac nad usługą ze strony Zleceniodawcy. Z tą chwilą umowę-zamówienie o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Zleceniobiorcą/Klientem, a Zleceniodawcą.

§5

Dostawa produktu elektronicznego

Zakupioną usługę Klient będzie mógł pobrać niezwłocznie po zakończeniu realizacji usługi dostarczenia treści cyfrowych.

§6

Odstąpienie Klienta od umowy-zamówienia

Prawo odstąpienia od umowy-zamówienia zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta. 

§8

Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w zakładce: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z, podstrona: Informacja dla klienta zgodnie z RODO - polityce prywatności dostępnej pod adresem https://bakjanusz.pl

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl

§10

Postanowienia końcowe

 1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Zleceniobiorcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.